พนักงานพิสูจน์อักษร (ผู้ตรวจปรู๊ฟ)

ทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของข้อความทั้งหมด อาทิ ประโยค คำ ตัวสะกด เนื้อหา ใจความสำคัญ รวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ ขนาดตัวพิมพ์ให้ถูกต้อง ก่อนข้อความนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, วิชาเฉพาะ, PAT7, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง