พ่อครัว

ผู้ทำหน้าที่เตรียม ปรุงอาหาร ประสานงานครัว และตรวจสอบคุณภาพอาหารที่ปรุงสำเร็จ เพื่อการบริโภคและบริการในโรงแรม ภัตตาคาร รถเสบียงของรถไฟ ห้องอาหารในเรือ หรือสถานประกอบการ

  • สายงาน เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1

คณะที่เกี่ยวข้อง