TCAS Starter

รวมข้อมูลการสอบ TCAS รอบ 1-4, อัพเดตข่าวและระเบียบการล่าสุดทุกมหาวิทยาลัย และหลักสูตร, ข้อมูลรอบ Portfolio, กสพท.

TCAS คือ

TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System คือ ระบบการคัดเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเปรียบเสมือนพื้นที่กลางที่มหาวิทยาลัยเข้าระบบมาเพื่อรับสมัครนักเรียน และนักเรียนก็สามารถเข้ามาหามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้

แม้ว่า TCAS สามารถสมัครได้ทุกวุฒิทั้ง ม.6 สายอาชีพ เทียบเท่า และเทียบวุฒิ GED อย่างไรก็ตามต้องดูรายละเอียดคณะอีกครั้งว่ารับทุกวุฒิหรือไม่ ปัจจุบัน รูปแบบ TCAS67 แทบจะไม่แตกต่างจาก TCAS66 เลย ทั้งเรื่องระบบการจัดการ และข้อสอบ รวมถึงการคัดเลือกต่างๆ สำหรับ TCAS67 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
 • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
 • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด


ข้อมูลรอบ 67

เกี่ยวกับรอบรอบ Portfolio เป็นการรับนักเรียน โดยเน้นคัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัคร และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดลักษณะหรือรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานที่แตกต่างกัน เช่น จำนวนผลงาน, ประเภทของผลงาน, ระดับการแข่งขันของผลงาน ไปจนถึงการเขียนเรียงความ อย่างไรก็ตามใน TCAS67 อาจมีบางแห่งนำคะแนนสอบส่วนกลางมาใช้ด้วย

ใช้เกรดกี่เทอม ?4 - 5 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกPortfolio, GPAX, GPA, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, คะแนนสอบอื่นๆ ที่คณะกำหนดใช้

เกี่ยวกับรอบรอบโควตา เน้นการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่ กลุ่มนักเรียนในโควตาโรงเรียน กลุ่มนักเรียนในภูมิภาค หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะใช้คะแนนสอบส่วนกลางที่ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ เช่น TGAT/TPAT A-Level หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึงอาจมีการใช้ GPAX และ GPA 6 เทอม ยังถือเป็นรอบที่มีเกณฑ์คัดเลือกที่หลากหลาย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกเองเพื่อให้ได้นักเรียนที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับรอบรอบ Admission เป็นรอบสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท จะเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบกลาง ทปอ. ที่เว็บไซต์ myTCAS โดยกำหนดการรับจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจำนวนที่เปิดรับในรอบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากในรอบ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้จำนวนนักเรียนไม่ครบ ก็มีโอกาสที่จะเปิดรับเพิ่มในรอบ 3 Admission

ปัจจุบัน เกณฑ์รอบ Admission จะเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง โดยจะเลือกใช้คะแนนจากข้อสอบกลาง TGAT/TPAT และ A-Level ตามสัดส่วนค่าน้ำหนักที่มหาวิทยาลัยต้องการ ดังนั้นสาขาเดียวกัน แต่ต่างมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันก็ได้

โดยในการรับสมัคร ผู้สมัครแต่ละรายสามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ (แบบเรียงอันดับ) โดยสามารถเลือก กสพท รวมกับคณะอื่นๆ ได้ด้วย ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนอันดับที่สมัคร สูงสุด 10 อันดับ 900 บาท แต่ล่าสุด มีนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สมัคร TCAS67 ฟรี และยังคงเลือกได้สูงสุด 10 อันดับเช่นเดิม อ่านข่าวเพิ่มเติม ที่นี่

รอบ Admission จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสสอบติด โดยหลังจากประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกหรือไม่พอใจกับอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยใช้ข้อมูลการสมัครเดิม หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็มีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 และสอบติดในอันดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งการประมวลผลครั้งที่ 2 นี้ จะไม่มีทางที่ได้ในอันดับที่แย่ลงกว่าเดิม

**การสละสิทธิ์ในรอบ 3 Admission จะต้องเป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX/GPA,TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับรอบรอบ 4 Direct Admission หรือ รับตรงอิสระ เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเองหลังจากประกาศผลการคัดเลือกในรอบ 3 Admission แล้ว ซึ่งเกณฑ์คัดเลือก อาจเหมือนหรือแตกต่างจากรอบก่อนๆ ก็ได้ เน้นรับกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกรอบต่างๆ หรือ นักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อมารอรอบถัดไป

ในทุกๆ ต้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งจะยังไม่กำหนดจำนวนที่นั่งในรอบนี้ จนกว่าจะรู้จำนวนที่นั่งที่ยังว่างอยู่จึงเปิดรับเพิ่มในรอบสุดท้าย ดังนั้นจึงเป็นรอบที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละปีจะมีคณะไหนเปิดรับบ้าง

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, TGAT/TPAT, A-Level, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, Portfolio, สอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

6 ก.พ. 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ

6 - 7 ก.พ. 2567

สละสิทธิ์ในระบบ

8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

2 พ.ค. 2567

ยืนยันสิทธิ์

2 - 3 พ.ค. 2567

สละสิทธิ์

4 พ.ค. 2567

รับสมัคร

6 - 12 พ.ค. 2567

สมัครในระบบ myTCAS

ประกาศผล

20 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567

ยืนยันสิทธิ์

20 - 21 พ.ค. 2567

สละสิทธิ์

26 พ.ค. 2567

รับสมัคร

27 - 5 มิ.ย. 2567

ประกาศผล

6 มิ.ย. 2567
17 มิ.ย. 2567

ยืนยันสิทธิ์

6 - 7 มิ.ย. 2567
17 - 18 มิ.ย. 2567

สละสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ หากไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์

นับถอยหลังวันสำคัญ

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ TCAS

ดูทั้งหมด

คำค้นหาติดอันดับตามหมวด

ค้นหาระเบียบการ TCAS

คำถามที่พบบ่อย

 • TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนไปจาก TCAS66 บ้าง

  • ข้อสอบ TPAT4 เพิ่มจำนวนข้อจาก 40 เป็น 80 ข้อ
  • เว็บไซต์ myTCAS มีเพิ่มข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยสำหรับการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลหลักสูตร ค่าเทอม ฐานเงินเดือน เป็นต้น
  • กสพท คณะทันตแพทยศาสตร์ สายศิลป์สามารถสมัครได้แล้ว ดังนั้นตอนนี้ทุกคณะที่สมัครผ่าน กสพท สายศิลป์สามารถสมัครได้ อย่างไรก็ตาม “ทันตะฯ” ในรอบอื่นๆ ยังต้องยึดตามคุณสมบัติของคณะ คือ สมัครได้เฉพาะสายวิทย์เท่านั้น
  • ค่าสมัคร TCAS รอบ 3 Admission สมัครฟรี จากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 • เด็กซิ่วยังสามารถสมัครใน TCAS67 ได้หรือไม่

  สมัครได้ เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบใน TCAS67 แต่รายละเอียดอาจระบุเจาะจงเป็นรายโครงการ เช่น บางโควตาอาจสมัครได้แค่ ม.6 เท่านั้น วิธีการสังเกตว่าเด็กซิ่วสมัครได้หรือไม่ ให้ดูที่คุณสมบัติของผู้สมัคร หากกำหนดว่า สามารถสมัครได้ทั้ง ม.6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หมายความว่าเด็กซิ่วสมัครได้ สำหรับอายุคะแนนสอบก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยตอนนี้ ทั้ง TGAT/TPAT, A-Level และคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท นั้น จะมีอายุเพียง 1 ปี หากต้องการสอบเข้า TCAS ในปีอื่นๆ ก็จะต้องสมัครใหม่ปีต่อปี

 • ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ myTCAS

  1. ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ให้กดเมนู ลืมรหัสผ่าน
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข G หรือ เลขหนังสือเดินทาง ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  3. กรอก อีเมส หรือ เบอร์โทร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
   • ถ้ากรอก อีเมล ระบบจะส่งลิงค์ไปที่อิเมล
   • ถ้ากรอก เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์
   • แต่ถ้ากรอกทั้ง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะไม่ส่งอะไรไปทั้งสิ้น
  4. กดลิงค์ในอีเมล หรือ ข้อความที่ได้รับในมือถือ เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
  5. รหัสผ่าน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
 • การประมวลผล 2 ครั้งในรอบแอดมิชชั่น คืออะไร

  ตั้งแต่ TCAS64 เป็นต้นมา รอบ Admission จะมีระบบประมวลผล 2 ครั้งเพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสอบติดมากขึ้น โดยหลักการคือ หลังจากที่ ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 แล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Admission ในอันดับที่ 2 - 10 หรือไม่ผ่านการคัดเลือกเลย จะมีโอกาสขอประมวลผลใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งการประมวลผลครั้งที่ 2 จะเป็นสาขาวิชาและอันดับเดิมที่สมัครไปตั้งแต่แรก แต่สามารถเลือกได้ว่า จะขอประมวลผลในสาขาวิชาใด อันดับใดบ้าง หากสาขาใดมีที่นั่งว่าง จึงจะมีการประมวลผลใหม่ในอันดับนั้น ซึ่งทำให้คนที่ขอประมวลผลใหม่ในอันดับนั้นมีโอกาสสอบติดเข้าไปแทนที่ คล้ายๆ กับการเรียกตัวสำรองขึ้นมา

 • กฎสละสิทธิ์ครั้งเดียว คืออะไร?

  ในระบบ TCAS ทุกคนจะสามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งการสละสิทธิ์ในที่นี้คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หากได้ทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว เมื่อสอบติดและยืนยันสิทธิ์ในรอบถัดไป จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สอบติดแต่ไม่ต้องการเรียนในคณะนั้นๆ สามารถเข้าไปกด ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ไม่ต้องเข้าไปทำรายการใดๆ ในระบบ myTCAS ก็จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์เรียนในคณะนั้นๆ ผลการสอบจะเป็นโมฆะทันที และจะไม่เสียสิทธิ์การสละสิทธิ์

 • หากสอบติดรอบ Portfolio แล้ว ยังสามารถสอบ TGAT/TPAT หรือ A-Level ได้มั้ย

  ได้ เพราะการสมัคร TCAS และการสอบวิชาต่างๆ เป็นคนละส่วนกัน หากน้องๆ รู้ผลภายหลังว่าสอบติดรอบ Portfolio หรือ Quota หลังจากการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A–Level ก็ยังสามารถไปสอบได้ เพียงแต่จะไม่สามารถนำคะแนนไปยื่นสมัครในรอบอื่นได้ ถ้าสอบติดและยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว